Openbaarmaking

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Uitgangspunt van de Wob is dat -in het belang van een goede en democratische bestuursvoering- overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. Een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wob zonder redelijk doel of voor een ander doel dan waarvoor die mogelijkheid is gegeven, kwalificeert als misbruik van recht.
In geval van een verzoek om openbaarmaking van documenten in hard copy brengt CEA de redelijke kosten van het WOB-verzoek, te weten de kosten van kopieën van de gevraagde documenten, in rekening brengen. CEA hanteert hiervoor de maximumtarieven overeenkomstig het ‘Besluit tarieven openbaarheid van bestuur’, te weten € 0,35 per kopie en € 2,25 per pagina i.g.v. uittreksels of een samenvatting van een document.
In geval van openbaarmaking van documenten door middel van terinzagelegging of op digitale wijze worden geen kosten in rekening gebracht. Hieronder zijn in chronolische volgorde de besluiten opgenomen die CEA heeft genomen op Wob-verzoeken.

Besluiten Wob-verzoeken

160704 Besluit op Wob-verzoek personeelsbeleid
151109 Besluit op bezwaar declaraties, facturen en inhuur
150831 Declaraties, facturen en inhuur + bijlage
150825 Eerdere Wob-verzoeken + bijlage
150825 Jaarverslagen en wet- en regelgeving
150825 Webhosting en domeinnaam + bijlage A + bijlage B
141210 (Kosten) landsadvocaten
120208 Verklaring van vakbekwaamheid
120306 Dwangsom en beroep

Publicaties en documenten

CEA maakt, zonder specifieke aanleiding of verzoek, publicaties en documenten openbaar waarvan kennisname door stakeholders en het publiek nuttig of wenselijk is. Documenten en publicaties die zien op specifieke wettelijke taken van de CEA zijn op de relevante webpagina opgenomen. Hieronder zijn in chronologische volgorde de andere publicaties en documenten opgenomen.

Declaraties CEA-leden

2e kwartaal 2017
1e kwartaal 2017

4e kwartaal 2016
3e kwartaal 2016
2e kwartaal 2016
1e kwartaal 2016

4e kwartaal 2015
3e kwartaal 2015
2e kwartaal 2015
1e kwartaal 2015