Wettelijke taken CEA

Bij de Wet op het Accountantsberoep, artikel 49, zijn aan CEA de volgende taken opgedragen:

  1. het vaststellen van de eindtermen, met inachtneming van de vakgebieden, bedoeld in artikel 46, en de beroepsprofielen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k; de commissie maakt de eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant;
  2. het aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in onderdeel a bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkopleiding, voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of niet de toets nieuwe opleiding overeenkomstig artikel 5a.11 van de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek met positief gevolg hebben ondergaan;
  3. het toetsen of de praktijkopleidingen voldoen aan de eindtermen, bedoeld in onderdeel a die gelden voor de praktijkopleiding;
  4. de afgifte van de verklaring van vakbekwaamheid: toelating tot het accountantsberoep van buitenlandse accountants bedoeld in artikel 54, lid 1.

CEA beschikt overeenkomstig artikel 50 van de Wet op het Accountantsberoep over de volgende bevoegdheden:

  1. de opleidingsinstituten wier opleiding op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b, is aangewezen en de betrokkenen bij de praktijkopleiding, verstrekken desgevraagd alle inlichtingen die de commissie voor haar taakuitvoering nodig heeft; 
  2. de commissie kan voorwaarden verbinden aan de aanwijzing, bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel b;
  3. de commissie kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel b, intrekken indien de opleiding niet voldoet aan de eindtermen, bedoeld in dat onderdeel;
  4. de commissie kan een aanwijzing geven ten aanzien van de uitvoering van de praktijkopleiding indien uit een toetsing als bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel c, blijkt dat de praktijkopleiding niet voldoet aan de eindtermen die gelden voor de praktijkopleiding.

In de linkerkolom vindt u de links naar pagina's met nadere informatie over de taken van de CEA.