Het aanwijzen van opleidingen

Eén van de taken van CEA is het aanwijzen van opleidingen die het theoretisch deel van de accountantsopleiding geheel of gedeeltelijk verzorgen, voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of niet de toets nieuwe opleiding overeenkomstig artikel 5a.11 van de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek met positief gevolg hebben ondergaan. Deze taak omvat het toezicht op de realisatie van eindtermen door de hbo en wo opleidingen.

Om in aanmerking te komen voor inschrijving in een van de accountantsregister van NBA dienen kandidaten de opleiding tot Accountant-Administratieconsulent respectievelijk Registeraccountant gevolgd te hebben die voldoet aan de eindtermen zoals die door CEA zijn vastgesteld. De opleiding tot Accountant-Administratieconsulent wordt door de reguliere bekostigde hbo-instellingen alsook door een aantal private onderwijsaanbieders aangeboden. De opleiding tot Registeraccountant wordt door de Nederlandse universiteiten aangeboden. Aan CEA komt op grond van artikel 49 Wab de bevoegdheid toe opleidingen aan te wijzen die voldoen aan de eindtermen. CEA heeft beleidsregels vastgesteld die bepalen hoe zij invulling geeft aan de bevoegdheid om aanwijzingen te verstrekken in de zin van artikel 49, tweede lid, onder b van de Wet op het accountantsberoep dan wel een verstrekte aanwijzing in te trekken. De beleidsregels zien voorts op de wijze waarop CEA invulling geeft aan het doorlopende toezicht op aangewezen opleidingen. De beleidsregels zijn op 30 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 70670.

CEA beoordelingscriteria

Een student dient bij afronding van zijn of haar AA- of RA- opleiding aan alle door CEA vastgestelde eindtermen te hebben voldaan. Een deel van de theoretische eindtermen wordt aangeboden in de bachelor, resp. master accountancy.

CEA zal daarom inhoudelijk beoordelen of de opleidingen aan de vastgestelde eindtermen voldoen, zowel in de initiele als de postinitiele fase. Dit houdt in dat voor een postinitiële opleiding altijd een aanwijzing van CEA noodzakelijk is, ook als deze opleiding (op vrijwillige basis) geaccrediteerd wordt door de NVAO.

Voor het toezicht op de eindtermen in de bachelor fase hbo heeft CEA met de NVAO afspraken gemaakt en deze afspraken vastgelegd in de brief van NVAO en CEA (kenmerk NVAO/20110184/SL) van 24 januari 2011. Deze beoordelingscriteria worden vanaf 1 januari 2011 toegepast in het toezicht van de NVAO op de hbo bachelor accountancy opleidingen. Door middel van de beoordelingscriteria van CEA wordt vastgesteld dat aan alle eindtermen is voldaan voor zover deze van toepassing zijn op de Hbo bachelor accountancy.

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met een besluit van CEA kunt u bezwaar aantekenen.