Toezicht op de praktijkopleidingen

CEA toetst of de praktijkopleiding aan de eindtermen voldoet (artikel 49, tweede lid, onderdeel c van de Wet op het accountantsberoep). Voor de actuele eindtermen van de praktijkopleiding zie 'Vaststellen van eindtermen'.

Toezichtstrategie

Voor het toezicht op de realisatie van de eindtermen voor de praktijkopleiding heeft CEA een toezichtstrategie ontwikkeld. Uitgangspunt voor CEA is toezicht op basis van gefundeerd vertrouwen, wat inhoudt dat CEA zoveel mogelijk gebruik maakt van de werkzaamheden die het verantwoordelijke orgaan van de NBA zelf uitvoert om de realisatie van de eindtermen te borgen. CEA steunt hierbij op het stelsel van kwaliteitsbeheersings van de Raad voor de Praktijkopleidingen en toetst, o.b.v. risicoanalyses, periodiek de adequate werking daarvan. Proactieve rapportering van incidenten en de wijze waarop hiermee is omgegaan, is een voorwaarde voor het toezicht op  basis van gefundeerd vertrouwen.

De beleidsregels zijn op 28 februari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 10711.

Toezicht op de praktijkopleidingen AA en RA

De Raad voor de Praktijkopleidingen (ingesteld en gemandateerd door het bestuur van de NBA) heeft de uitvoering van de RA- en de AA-praktijkopleidingen gemandateerd aan stagebureaus van kantoren en diensten. De stagebureaus worden om de drie jaar  bezocht door een door de Raad voor de Praktijkopleidingen ingestelde beoordelingscommissie. Deze commissie beoordeelt de stagebureaus op inhoudelijke en kwalitatieve aspecten op basis van een zelfevaluatierapport, opgesteld door het desbetreffende stagebureau, en een review van een aantal stagedossiers.

Simulatieopdrachten praktijkopleiding AA

CEA heeft in mei 2011 ingestemd met een verzoek van de Raad voor de Praktijkopleiding van de NOvAA, thans Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA, om trainees, die binnen hun eigen organisatie geen (geschikte) controleopdrachten kunnen verrichten, te laten deelnemen aan simulatieopdrachten. Zowel voor in aanmerking komende trainees, als voor vorm en inhoud van de simulatieopdrachten, zijn door CEA voorwaarden gesteld.

De uitvoering van simulatieopdrachten door AA-trainees dient aan dezelfde eisen te voldoen als de uitvoering van reguliere controleopdrachten in de praktijk. De toelating tot simulatieopdrachten, de uitvoering daarvan en de beoordeling of aan de eindtermen is voldaan, verschillen dan ook niet van de uitvoering van controleopdrachten in de praktijk. De Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA is verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleiding voor AA-trainees, zowel voor de reguliere praktijkopleiding, als voor simulatieopdrachten als onderdeel hiervan. Het toezicht door CEA op de uitvoering van simulatieopdrachten is gelijk aan dat bij reguliere controleopdrachten. Daarnaast volgt CEA nauwgezet de ontwikkeling van de simulatieopdrachten en beoordeelt zij of aan de door haar gestelde voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden die CEA heeft gesteld aan de ontwikkeling van simulatieopdrachten betreffen, naast hiervoor genoemde uitgangspunten, onder meer:

  • Borging dat de eindtermen praktijkopleiding inzake de controlecyclus bij een succesvolle afronding van de simulatieopdrachten zijn bereikt;
  • Borging bij de toelating tot de simulatieopdrachten dat de trainee controle-ervaring op een lager niveau in de praktijk heeft opgedaan en de trainee op de juiste gronden voor de vervanging van praktijkopdrachten door simulatieopdrachten heeft gekozen;
  • Borging van onafhankelijkheid van de uitvoerende organisatie tijdens toetsing van de simulatieopdrachten;
  • Borging dat de individuele bijdrage van een trainee in de simulatieomgeving wordt getoetst;
  • Borging dat simulatieopdrachten voldoende uniek zijn;
  • Borging van het niveau en de complexiteit met de simulatieopdrachten;
  • Borging dat sprake is van een duidelijk verschil in problematiek (risico's, aanpak, e.d.) tussen beide simulatieopdrachten, naast het onderscheid naar type bedrijf;
  • Borging van de actualiteit in de simulatieopdrachten.

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met een aanwijzing van CEA kunt u bezwaar aantekenen.