Vaststellen van eindtermen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft tot taak de eindtermen vast te stellen met inachtneming van de vakgebieden als bedoeld in Wab, artikel 46, en de beroepsprofielen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k. Een kandidaat kan alleen worden ingeschreven in het accountantsregister van NBA als deze een opleiding heeft afgerond die voldoet aan de eindtermen die zijn vastgesteld door CEA. De eindtermen omvatten zowel de eindtermen voor de theoretische opleiding als de praktijkopleiding.

Update  Eindtermen Accountantsopleidingen 2016

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding heeft enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de eindtermen accountantsopleidingen 2016 die per 1 januari 2016 van kracht zijn. De aanpassingen betreffen uitsluitend correcties en verduidelijkingen van de eindtermen respectievelijk de toelichtende tekst en behelzen dus geen inhoudelijke wijzigingen. Download de toelichting voor de tekstuele aanpassingen/correcties van de update eindtermen 2016. De update van het rapport eindtermen 2016 vindt u in de rechterkolom. De aangepaste eindtermen zijn op 26 januari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant met nummer 2017-3935.

De eindtermen gelden voor alle accountantsopleidingen in het hbo en wo.

Ook de oudere versies van de eindtermen vindt u in de rechterkolom onder theoretische eindtermen of eindtermen praktijkopleiding.

Ter stimulering en ondersteuning van het permanente proces van actualisering van de eindtermen kunnen suggesties ter aanvulling en/of wijziging van de eindtermen worden gemeld via info@cie-ea.nl

Nieuwe  Eindtermen Accountantsopleidingen 2016

CEA heeft de Stuurgroep Herziening Eindtermen gevraagd om nieuwe eindtermen te ontwikkelen voor de accountantsopleidingen (zowel hbo als wo). Speerpunten voor de ontwikkeling van nieuwe eindtermen zijn vakinhoudelijke vernieuwing, differentiatie conform het nieuwe opleidingsmodel en integratie van de theorie- en praktijkopleiding.  Op 25 november 2015 heeft de Stuurgroep de nieuwe eindtermen voor de toekomstige accountantsopleidingen aangeboden aan CEA.

CEA heeft op 16 december 2015 de nieuwe opleidingseisen vastgesteld voor accountants. Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen tot AA en RA, met daarin extra aandacht voor gedragsaspecten. CEA verwacht dat de nieuwe opleidingseisen zullen bijdragen aan het versterken van de kwaliteit en relevantie van door accountants geleverde diensten en daarmee aan het vertrouwen in het toekomstig functioneren van accountants ten behoeve van het maatschappelijk verkeer als zodanig.

Toezichtmodel eindtermen theoretische accountantsopleiding

Uit de wet vloeit voort dat CEA toeziet op de realisatie van de (theoretische) eindtermen door de accountantsopleidingen. Het toezicht op de eindtermen voor de praktijkopleiding wordt elders op deze website toegelicht. In overleg met betrokkenen heeft CEA een toezichtmodel op hoofdlijnen ontwikkeld.

De opleiding tot AA en RA omvat over het algemeen een initieel deel bij een bekostigde of particuliere onderwijsinstelling, waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) van toepassing is, en een post-initieel deel dat buiten de werkingssfeer van de Whw valt.

Studenten moeten, om in aanmerking te komen voor inschrijving in een accountantsregister, een theoretische en een praktijkopleiding gevolgd hebben die voldoet aan de eindtermen. Dit betekent dat voor de theoretische opleiding het geheel van de initiële en post-initiële opleiding tezamen moet voldoen aan de eindtermen van CEA. Hiervan is alleen sprake als de initiële opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en de post-initiële opleiding beschikt over een aanwijzing van CEA en de onderwijsprogramma’s van beide opleidingen zodanig op elkaar aansluiten dat zij de totale set van eindtermen omvatten. Ten behoeve van de te verstrekken aanwijzingen zal CEA de samenhang tussen initiële en post-initiële opleiding nadrukkelijk beoordelen.

Eindtermen examen Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan dat tot taak heeft om eindtermen voor de opleiding tot accountant (artikel 49 Wet op het accountantsberoep) vast te stellen. Op grond van artikel 4 van het Besluit accountantsopleiding 2013 van 19 december 2012 stelt de CEA tevens eindtermen vast die betrekking hebben op het Examen Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift zoals bepaald in artikel 3 van het Besluit accountantsopleiding 2013.

CEA heeft op 3 februari 2016 nieuwe eindtermen voor het examen Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift vastgesteld. Deze zijn op 26 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant met nummer 2016-10798.

De eindtermen voor het examen Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift zijn gelijk aan de theoretische eindtermen voor de accountantsopleiding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het accountantsberoep voor zover deze zien op het Nederlands recht. Het betreft hier de aangepaste eindtermen van 26 januari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant met nummer 2017-3935:

Eindtermen voor de opleiding met oriëntatie Assurance:

 • A&A-4: uitsluitend het nationale institutionele kader voor de beroepsuitoefening;
 • A&A-7.1;
 • FA-3: uitsluitend het nationale institutioneel kader m.b.t. externe verslaggeving;
 • FA-4;
 • FA-7;
 • FA-8.1;
 • FA-8.2;
 • FA-10;
 • FA-11;
 • FA-18;
 • FISC-1 tot en met FISC-9;
 • RE-1 tot en met RE-6.

Met het vaststellen van deze eindtermen vervallen alle eerder gepubliceerde eindtermen voor het examen Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift, die in de Staatscourant zijn gepubliceerd op 19 juli 2013 nr. 20234.