Privacyverklaring

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die hieronder zijn opgenomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van CEA. CEA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

1. Uitvoeren van wettelijke taken

Wanneer u meer informatie wilt over CEA of een verzoek indient voor het aanwijzen van een accountantsopleiding of een (voorlopig oordeel inzake een) verklaring van vakbekwaamheid vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook in verband met het toezicht op de accountantsopleiding kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw verzoek te kunnen behandelen respectievelijk voor het wettelijk toezicht op de accountantsopleidingen en worden door CEA bewaard conform de bewaartermijnen die hiervoor zijn vastgesteld.

2. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons (e-mail) archief en conform de vastgestelde bewaartermijnen opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

3. Formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen of wijzigen van een aanwijzing, het aanvragen van een voorlopig oordeel of een verklaring van vakbekwaamheid, het melden van een incident of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen en onze wettelijke taken.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons (e-mail)archief worden opgenomen en daar conform de vastgestelde bewaartermijnen worden opgeslagen.

4. Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze wettelijke taken en de behandeling van uw verzoeken. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt CEA uw persoonsgegevens aan derden.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om inzage en aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

U kunt een verzoek om inzage of correctie alleen schriftelijk sturen naar ons postbusadres.

Procedure rechten van betrokkenen

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

CEA stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is Commissie Eindtermen Accountantsopleiding.

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. het secretariaat, of per e-mail via info@cea.nl.

Post- en bezoekadres:
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP Amsterdam

Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

CEA heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u daarvoor aanleiding ziet, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG, de heer ir. H.D.A. Braam, te bereiken via hbraam@privyon.nl.