Wat doet CEA?

CEA dient een publiek belang en draagt zo bij aan kwalitatief goede accountants.  Voor de theoretische en praktijkopleiding tot accountant worden deugdelijke eindtermen vastgesteld die relevant zijn voor beroep en maatschapplijk. Verder houdt CEA toezicht op accountantsopleidingen op basis van gefundeerd vertrouwen. De taken en bevoegdheden van CEA zijn wettelijk vastgesteld. 

Wettelijk taken CEA

Bij de Wet op het Accountantsberoep (Wab), artikel 49, zijn aan CEA de volgende taken opgedragen:

  1. het vaststellen van de eindtermen, met inachtneming van de vakgebieden, bedoeld in artikel 46, en de beroepsprofielen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k; de commissie maakt de eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant;
  2. het aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in onderdeel a bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkopleiding, voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of niet de toets nieuwe opleiding overeenkomstig artikel 5a.11 van de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek met positief gevolg hebben ondergaan;
  3. het toetsen of de praktijkopleidingen voldoen aan de eindtermen, bedoeld in onderdeel a die gelden voor de praktijkopleiding;
  4. de afgifte van de verklaring van vakbekwaamheid: toelating tot het accountantsberoep van buitenlandse accountants bedoeld in artikel 54, lid 1.

Meer informatie over de taken van CEA vindt u via de links in het submenu.