Eindtermen

Om ingeschreven te worden  in het accountantsregister van de NBA moet een kandidaat een theoretische en een praktijkopleiding tot accountant hebben afgerond die voldoet aan de eindtermen. CEA heeft als taak de eindtermen vast te stellen met inachtneming  van de vakgebieden als bedoeld in de  Wet op het accountantsberoep en de beroepsprofielen die zijn vastgesteld door de NBA.  De eindtermen omvatten zowel de eindtermen voor de theoretische opleiding als de praktijkopleiding tot accountant.

Eindtermen 2016

Per 1 januari 2016 zijn de 'Eindtermen accountantsopleidingen 2016' van kracht. Sindsdien heeft er één update plaatsgevonden. Het gaat hier niet om inhoudelijke wijzigingen. De aanpassingen betreffen uitsluitend correcties en verduidelijkingen van de eindtermen respectievelijk de toelichtende tekst. De aangepaste eindtermen zijn op 26 januari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant met nummer 2017-3935. De update van het rapport eindtermen 2016 vindt u onderaan de tekst. De toelichting voor de tekstuele aanpassingen/correcties van de update eindtermen 2016 kunt u hier downloaden. 

De oudere versies van de eindtermen vindt u in het archief onder 'eindtermen theoretische opleidingen 2008', 'eindtermen praktijkopleidingen 2011' en 'examenprogramma's'.  De overgangsregeling voor de eindtermen 2008 kunt u hier downloaden. 

Personen met een buitenlands getuigschrift die ingeschreven willen worden in het accountantsregister van de NBA moeten over een verklaring van vakbekwaamheid van CEA beschikken. Hiervoor moeten verschillende examens worden afgelegd bij de NBA waaronder het examen Nederlands Recht. CEA stelt ook de eindtermen vast die betrekking hebben op dit examen. Deze zijn op 3 februari 2016 vastgesteld en op 26 februari gepubliceerd in de Staatscourant met nummer 2016-10798.

Ter stimulering en ondersteuning van het permanente proces van actualisering van de eindtermen kunnen suggesties ter aanvulling en/of wijziging van de eindtermen worden gemeld via
info@cea.nl.