Theoretische opleiding

Om ingeschreven te worden in het accountantsregister van de NBA dienen kandidaten een theoretische en praktijkopleiding tot Accountant-Administratieconsulent(AA) of tot Registeraccountant (RA) te hebben afgerond. Deze opleidingen dienen aan de relevante eindtermen te voldoen. Eén van de taken van CEA is het aanwijzen van opleidingen die het theoretisch deel van de accountantsopleiding geheel of gedeeltelijk verzorgen. Deze taak omvat ook het toezicht op de realisatie van eindtermen door de aangewezen opleidingen.

Aanwijzen van en toezicht op theoretische opleiding 

Hoe CEA invulling geeft aan haar bevoegdheid om hbo en wo opleidingen aan te wijzen en daar vervolgens toezicht op te houden is vastgelegd in de beleidsregels. De beleidsregels zijn op 30 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 70670.  Als onderdeel van de beleidsregels heeft CEA een toezichtkader  vastgesteld met daarin de criteria die CEA hanteert bij de beoordeling van een aanvraag van een (wijziging van een) aanwijzing en de uitvoering van het doorlopend toezicht op de opleiding. CEA heeft bovendien beleidsrichtlijnen met betrekking tot instroom, toetsing, intensieve opleidingsprogramma’s, incidenten en het uitreiken van het theoretische getuigschrift vastgesteld. Alle documentatie is hieronder terug te vinden.

Met ingang van 1 januari 2017 verstrekt CEA (alleen nog) aanwijzingen voor onbepaalde duur in combinatie met doorlopend toezicht.  Wanneer een opleiding niet aan de eindtermen of de criteria voldoet kan CEA de aanwijzing intrekken of tussentijds voorwaarden verbinden aan een aanwijzing.  De opleiding tot RA wordt door de Nederlandse universiteiten aangeboden en die tot AA door hbo-instellingen. Hier vindt u ook een overzicht van de aangewezen hbo- en wo-opleidingen tot accountant. 

Over de uitkomsten van haar toezicht rapporteert CEA jaarlijks in haar jaarverslag en jaarbericht. Het meest recente jaarverslag en jaarbericht vindt u hier. Jaarverslagen en jaarberichten van voorgaande jaren zijn terug te vinden op de archiefpagina.

Meer informatie over het aanwijzen van en toezicht op theoretische opleidingen vindt u via de links rechts op de pagina. Opleidingen die een aanwijzing willen aanvragen vinden daar ook alle informatie en relevante documentatie terug.